НАРУЏБЕНИЦА
Уверење о држављанству


Уверење књиге држављана намењеном за употребу на територији Републике Србије или Републике Црне Горе

Подаци о Наручиоцу:
Име и презиме:  
Адреса становања:  
Место и поштански број:  
ЈМБГ:  
Контакт телефон:  
е-адреса:   (опционо)

Подаци о лицу за које се издаје документ:
Име:  
Презиме:  
Девојачко презиме:   (уколико је лице женског пола)
Име и презиме оца:  
Име мајке:  
Девојачко презиме мајке:  
Дан, месец и година рођења:  
Општина и место рођења:  
ЈМБГ:  
Број личне карте:   (уколико је дете, унети бр. л.к. наручиоца)
Адреса становања:  
Сврха издавања:  
ИСПОРУКА:  

 
 
НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА:
Тражене документе искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

  • Извод из матичне књиге рођених 720,00 дин
  • Извод из матичне књиге венчаних 720,00 дин
  • Извод из матичне књиге умрлих 720,00 дин
  • Извод из матичне књиге држављана 1.030,00 дин
  • Интернационални изводи 1.880,00 дин
  • Обрада захтева (дечји додатак, здравствена књижица, социјална помоћ, школовање) 170,00 дин
  • На ове цене се урачунавају и ПТТ трошкови у износу 117,00 дин
  • Изводи се достављају путем поште, а рок доставе зависи од ажурности поште.
  • Таксе и трошкови доставе плаћају се поштару приликом преузимања извода.
  • Детаљније информације можете добити на телефон: 027/329-537.