Odeljenje za privredu i finansije

 - GODIŠNjI IZVEŠTAJ BUDŽETSKE INSPEKCIJE OPŠTINE PROKUPLjE ZA  2016. GODINU

Rukovodilac: Mila Glušac -diplomirani ekonomista

ORGANIZACIONA STRUKTURA I DELOKRUG RADA

  1. SLUŽBA BUDŽETA:

- Priprema Nacrt budžeta Opštine i finansijski plan direktnog korisnika, prema Zakonu o budžetskom sistemu, Memorandumu Vlade RS i planova budžetskih korisnika;

- Sarađuje na poslovima utvrđivanja,praćenja i kontrole naplate lokalnih javnih prihoda i predlaže mere i radi na izradi predloga novih odluka u cilju poboljšanja naplate javnih prihoda;

- Uspostavlja sistem interne kontrole za sve transakcije računa prihoda i rashoda kao i druge oblike kontrole za indirektne korisnike budžetskih sredstava.

  1. SLUŽBA TREZORA:

- Izvršava budžet prema Zakonu o budžetskom sistemu, Odluci o budžetu, utvrđenim kvotama i dokumentaciji budžetskih korisnika;

- Obavlja projekciju i prati priliv sredstava na KRT lokalne vlasti i usklađuje ih sa zahtevima budžetskih korisnika za izvršenje izdataka;

- Prati i održava likvidnost KRT, upravlja zaduženjem i plasmanima;

- Prati kretanje mase zarada u javnim preduzećima, čiji je osnivač lokalna samouprava.

  1. FINANSIJSKA SLUŽBA:

- Vodi budžetsko računovodstvo, sve poslovne knjige, evidentira sve promene na računu budžeta;

- Izrađuje nacrt plana obrazovanja, čuvanja, obnavljanja i korišćenja opštinskih robnih rezervi.

  1. SLUŽBA ZA PLANIRANjE, PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO:

- Obavlja poslove vezane za planiranje ekonomskog razvoja, strateško planiranje, studijsko-analitičke poslove iz oblasti planiranja i izrade programa razvoja delatnosti koje se finansiraju iz budžeta Opštine, podsticaj razvoja preduzetništva;

- Izrađuje nacrt plana obrazovanja, čuvanja, obnavljanja i korišćenja opštinskih robnih rezervi.

  1. SLUŽBA JAVNIH NABAVKI:

- Izrađuje predlog plana javnih nabavki, sprovodi postupke javnih nabavkin i ostale poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

  1. KANCELARIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ:

- Koordinira izradom strateškog plana opštine, promoviše mogućnosti i prednosti ulaganja i investiranja u programe razvoja Opštine, kontaktira sa potencijalnim investitorima, republičkim organima i institucijama nadležnim za ekonomski razvoj, Nacionalnom službom zapošljavanja, organizacijama preduzetnika, poslovnim bankama-kreditorima, u cilju proširenja postojećih i pokretanje novih razvojnih projekata.

Kontakt telefon: 027/324-040, lok.138

                                                                                                                R U K O V O D I L A C

                                                                                                   Odeljenja za privredu i finansije

                                                                                                                   Mila Glušac