Odeljenje za opštu upravu

 

U okviru Odeljenja za opštu upravu Opštinske uprave Opštine Prokuplje, obrazovane su sledeće službe:

1. Služba za skupštinske poslove, poslove predsednika opštine i opštinskog veća,

2. Matična služba, tel. 027/329-537,

3. Služba za opšte zajedničke i tehničke poslove,

4. Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

                       Odeljenje za opštu upravu Opštinske uprave Opštine Prokuplje, obavlja poslove za potrebe skupštine opštine, predsednika opštine i opštinsko veće i njihovih radnih tela,      unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave, izbor odbornika skupštine opštine, vođenje opšteg biračkog spiska, poslove koji seodnose na vođenje personalne evidencije u vezi sa radnim odnosima, izradu rešenja oprijemu u radni odnos i druga akta vezana za radni odnos i odgovornost radnika,poslove za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izraduprvostepenih rešenja u upravnom postupku iz ovih oblasti i ostalih akata, poslovepisarnice i arhive, overu potpisa, rukopisa i prepisa, matične knjige i knjigedržavljana, poslove vezane za obezbeđenje objekata i poslovnih prostorija, poslove dostave materijala za potrebe skupštine, predsednika, opštinskog veća i opštinske uprave, prevoz motornim vozilima službenih lica, poslove korišćenja, održavanja i čišćenja zgrade i službenih prostorija, poslove rada na računaru za potrebe ovog odeljenja i druge poslove određene zakonom, odlukama skupštine opštine i njenih organa.

 

Kao organizacioni oblik opštinske uprave, u sastavu Odeljenja za opštu upravu obrazuju se Mesne kancelarije, koje vrše poslove koji se odnose na lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr.); vođenje biračkih spiskova; overu rukopisa, prepisa i potpisa; izdavanje uverenja o kojima se ne vodi službena evidencija kada je to određeno zakonom; vrše poslove prijemne kancelarije; vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima; pružaju stručnu pomoć građanima u ostvarivanju njihovih prava iz ove oblasti; obavljaju i druge poslove iz delokruga rada opštinske uprave koji im se povere.

 

Mesne kancelarije obrazovane su za sledeća područja:

 

1.Mesna kancelalrija DŽigolj, sa sedištem u DŽigolju, za naseljena mesta: DŽigolj,
Petrovac,  Klisurica,   Mikulovac,  Bajčince,  Gornje  Kordince,  Donje  Kordince,Balinovac i Novo Selo.

2.Mesna kancelarija Donja Rečica, sa sedištem u Donjoj Rečici, za naseljena
mesta: Donja Rečica, Gornja Rečica, Belogoš, Babotinac, Jugovac, Gornja Trnava, Bulatovac i Pašinac.

3.Mesna kancelarija Velika Plana, sa sedištem u Velikoj Plani, za naseljena
mesta:   Velika   Plana,   Mršelj,   Gornja   Bresnica,   Donja   Bresnica,   Krnjigrad,Prekopuce i Zdravinje.

4.Mesna kancelarija Mala Plana sa sedištem u Maloj Plani, za naseljena mesta:
Mala Plana,  Končić,  Resinac,  Drenovac,  Potočić,  Bresničić,  Merovac,  DonjaToponica, Gubetin, Miljkovica, Gornja Toponica, Donja Bejašnica i Smrdan.

 

5.Mesna kancelarija Beloljin sa sedištem u Beloljinu, za naseljena mesta:
Beloljin, Gornja Konjuša, Piskalj, Đušnica, Bresnik, Grabovac, Gornja Bejašnica,Prekašnica,   Pločnik,   Tulare,   Bace,   VIča,  Kaludra,   Donja   Konjuša,   Mađare,
Kondželj, Gojinovac, Prekadin i Šišmanovac.

6.Mesna kancelarija Kruševica sa sedištem u Kruševici, za naseljena mesta:
Kruševica, Arbanaška, Vlasovo, Obrtince, Pestiš, Bukoloram, Rgaje, Tovrljane, Široke Njive i Trnovi Laz.

7.Mesna kancelarija Žitni Potok sa sedištem u Žitnom Potoku za naseljena
mesta: Žitni Potok, Bregovina, Bublica, Glasovik, Dragi Deo, Zlata, Jabučevo,Kožince, Mačina, Staro Selo, Stari Đurevac, Ševiš, Gornji Statovac, Donji Statovac, Rankova Reka, Bogujevac, Novi Đurevac i Mrljak.

  

Kontakt telefon: 027/324-040, lok.137

                                                                                                                R U K O V O D I L A C

                                                                                                             Odeljenja za opštu upravu

                                                                                                                   Slađana Maričić