Odeljenje lokalne poreske administracije

 

Kontakt telefon: 027/329-926

Osnovne funkcije lokalne poreske administarcije

Osnovne funkcije lokalne poreske administracije su:

- Utvrđivanje izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave poreskim rešenjem;

- Poreska kontrola (kancelarijska i terenska kontrola) izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave;

- Redovna i prinudna naplata izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Utvrđivanje izvornih prihoda poreskim rešenjem

Lokalna poreska administracija je nadležna da vrši utvrđivanje poreskim rešenjem sledećih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, i to:

1) poreza na imovinu fizičkih lica;

2) poreza na imovinu na zemljište (katastarski prihod);

3) poreza na imovinu pravnih lica;

4) lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru;

5) lokalnu komunalnu taksu za korišćenje prava, predmeta i usluga za koje je odlukom jedinice lokalne samouprave propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem;

6) naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta;

7) samodoprinosa na katastarski prihod poljoprivrednika;

8) samodoprinos na prihod od obavljanja samostalne delatnosti;

9) samodoprinos na vrednost imovine na koju se plaća porez na imovinu.

Službe Odeljenja LPA:

1. Služba za utvrđivanje i kontrolu lokalnih javnih prihoda,

2. Služba za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje.

 

OBRASCI I REŠENjA KOJA SE KORISTE U SLUŽBI LPA

1. Obrazac poreske prijave za imovinu fizičkih lica PPI-2

2. Obrazac poreske prijave za imovinu pravnih lica PPPI-1

3. Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica koje ova služba donosi svake godine

4. Rešenja o utvrđivanju naknade za gradsko građevinsko zemljište koje ova služba donosi svake godine

5. Rešenja o utvrđivanju visine lokalnih komunalnih taksi

6. razna uverenja koja poreska uprava izdaje.

Kontakt telefon: 027/329-926

                                                                                                               RUKOVODILAC

                                                                                     Odeljenja lokalne poreske administracije

                                                                                                         Miljan Milentijević