Konkursi, obaveštenja i oglasi

 

Rešenjem kojem se nalaže Radisavu Pavloviću iz Donje Trnave opštine Prokuplje, da preduzme sve mere obezbeđenja starog pomoćnog objekta na katastarskoj parceli 4086

Obaveštenje o donetom rešenju izrade studije procene uticaja na životnu sredinu projekta livnice obojenih metala "Metalurg".

 

Javni poziv na javne konsultacije povodom Okvira politike raseljavanja i Plana uključenja zainteresovanih strana za projekat izgradnje autoputa E-80 Niš - Pločnik

- Poziv za javne konsultacije

- Poziv za javne konsultacije (engleski)

- Plan uključivanja zainteresovanih strana

- RPF 2

- RPF 3

 

- OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU SAGLASNOSTI STUDIJE PROCENE UTICIJA -TELEKOM

- OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU PROCENE UTICAJA PROJEKTA VIP MOBILE 

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM I UREĐENjE OPŠTINE PROKUPLjE 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENjENIH POLjOPRIVREDI 

KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLjE

- Obrazac predloga projekta 

-Obrazac finansijskog budžeta 

- Obrazac narativnog budžeta 

-OPK - Prijava na konkurs 

-Ispravka konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekta usluga socijalne zaštite u opštini Prokuplje 

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BUDŽETU ZA 2017. GODINU (REBALANS BUDŽETA 2017.)

Javna rasprava o predlogu Odluke o izmeni Odluke budžetu za 2017. godinu održaće se u periodu od 18. do 21. septembra 2017. godine u kancelariji broj 7 u zgadi Opštine Prokuplje , u vremenu od 11 do 13 sati.

Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi. ( dokument preuzeti ovde)

jJAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2018. GODINU

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLjE

     Obrazac predloga projekata

     Obrazac finansijskog budžeta

     Obrazac narativnog budžeta

     OPK - Prijava na konkurs

 

Obaveštenje o donošenju rešenja o odlučivanju o potrebi izrade studije o proceni uticaja

 

Javno obaveštenje o raspoloživom iznosu u budžetu Opštine Prokuplje za dodatno finansiranje godišnjih programa po oblastima potreba i interesa građana iz člana 2. pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Prokuplje.

Sportske organizacije koje su zainteresovane za dodatno finansiranje godišnjih programa u obavezi su da programe podnesu Sportskom Savezu Opštine Prokuplje zaključno do 4.8.2017 godine.

 

 

JAVNI OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP I NA  KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLjE

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU STRUČNE PRAKSE U 2017.

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA SAGLASNOST NA AŽURIRANU STUDIJU - GRIN INTERNATIONAL

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA

TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE U 2018. GODINI.

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE U 2018. GODINI.

 

OGLAS O ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI PROKUPLjE

 

- POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE 

- Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice

- Obrazac prijave za registraciju stambenog objekta (dodatak)

-Obrazac zapisnika 

- Obrazac prijave za ažuriranje podataka koji se evidentiraju u registru stambenih zajednica

- Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice

 

 

- OBAVEŠTEDONETOMNjE O  REŠENjU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE ZATEČENOG STANjA ZA TELEKOM PK01

- OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU O IZDAVANjU DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM OPERATERU STR IVANA

- OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU ZA AŽURIRANjE STUDIJE ZATEČENOG STANjA ZA GRIN INTERNATIONAL - NOVA BOŽURNA 

 

TREĆI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2017. godinu.

Obrazac za pisanje predloga projekata

Obrazac za budžet projekta

Narativni budžet projekta

Pravilnik o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija.

REŠENjE O FINANSIRANjU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PO TREĆEM JAVNOM KONKURSU

 

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE RADI OSTVARIVANjA INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2017. GODINU

-Obrazac 1 -  Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

- Obrazac 1- Budžet projekta

- Rešenje o obrazovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

- Rešenje o podeli sredstava za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Prokuplje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2017. GODINI

 OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM OPERATERA STR "IVANA" VRLIKA PLANA, PROKUPLjE

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE OPERATORA TELEKOM SRBIJA 

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA JE NOSILAC PROJEKTA "ANDREJIĆ" DOO BELOLjIN U OBAVEZI DA AŽURIRA STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA AŽURIRANjE STUDIJE ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA PRERADE VIŠNjE U ALKOHOLU - "GRIN INTERNATIONAL", NOVA BOŽURNA, PROKUPLjE 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOGKOMUNALNOG PREDUZEĆA "HAMMEUM" PROKUPLjE 

- Zaključak o odbacivanju prijave na javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Hammeum" Prokuplje 

KONKUS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLjE

- Obrazac predloga projekta

- Prijava na konkurs 

- Obrazac finansijskog budžeta projekta

- Obrazac narativnog budžeta 

-Odluka o izboru projekata socijalne zaštiteu opštini Prokuplje

 

OBAVEŠTENjE O POSTAVLjANjU LETNjIH BAŠTI

 

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2017. godinu.

Obrazac za pisanje predloga projekta

Obrazac za budžet projekta

Narativni budžet projekta

Pravilnik o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz bidžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija.

REŠENjE O FINANSIRANjU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE PO DRUGOM JAVNOM KONKURSU

 

 

 -OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANjE OBIMA I SADRŽAJA ZA AŽURIRANjE STUDIJE ZATEČENOG STANjA - ANDREJIĆ DOO

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE U 2017. GODINI.

 

- OGLAS ZA PREDSEDNIČKE IZBORE 2017. GODINE

 -OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM - VELIKA PLANA

 -  OGLAS za prikupljanje pismenih ponuda za preuzimanje ispunjenja Ugovora o prenosu prava svojine OV IIbr.51/2012 od 21.05.2012.godine i Aneksa ovog ugovora OPU:128-2017 od 21.02.2017.godine 

- IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENjA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA FINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA I FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA IZ ČLANA 2 PRAVILNIKA 

-JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I GRUPE GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE 

-OBRAZAC ZA PISANjE PREDLOGA PROJEKTA

-OBRAZAC ZA BUDŽET PROJEKTA 

- NARATIVNI BUDŽET PROJEKTA

- PRAVILNIK o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih orhanizacija

  REŠENjE O FINANSIRANjU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE  ZA 2017. godinu

 OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM - VELIKA PLANA

JAVNO OBAVEŠTENjE O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA FINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA I FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA IZ ČLANA 2. PRAVILIKA

Javno obaveštenje 1

Javno obaveštenje 2

OBAVEŠTAVAJU SE SVE SPORTSKE ORGANIZACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE DA ZAKLjUČNO SA 07.02.2017. GODINE DOSTAVE SVOJE PREDLOGE REDOVNOG GODIŠNjEG PROGRAMA DOK ĆE ZA FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA BITI RASPISAN JAVNI POZIV.

 

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2017. GODINU

Javna rasprava o budžetu Opštine Prokuplje za 2017 godinu održaće se u kancelarijama broj 7 i 10 u zgradi Opštine Prokuplje  u periodu od 22. do 27. decembra u vremenu od 10 do 14 sati. Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi. 

- Nacrt budžeta Opštine Prokuplje za 2017. godinu 

 

OBAVEŠTENjE O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

- Odluka o komunalnim taksama

KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA ZA PRUŽANjE SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLjE

- Prijava na konkurs -OPK- OBRAZAC

-Obrazac predloga projekta

- Obrazac finansijskog budžeta 

-Obrazac narativnog budžeta

OGLAS O DAVANjU U ZAKUP NA ODREĐENO VREME LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE REKLAMNIH PANOA - BILBORDA I SITI-LAJTOVA NA JAVNOM GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILjU STICANjA  POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANjA I VEŠTINA

OBAVEŠTENjE O DOBITNICIMA JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE FONDA ZA TALENTE

KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLjE

- Prijava 

-Obrazac predloga projekta

-Obrazac finansijskog budžeta

-Obrazac narativnog budžeta

INTERNI KONKURS

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE JAVNIH RADOVA U OPŠTINI PROKUPLjE ZA 2016. GODINU

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU O IZDAVANjU DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM OPERATERU DAKI METAL

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

Zahtev za novčanu nagradu

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANjE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IDEJNOG PROJEKTA AUTOPUTA E-80, DEONICA NIŠ - PLOČNIK 

OBAVEŠTENjE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM OPERATERA "DAKI METAL" DOO BEOGRAD

 

 

O B A V E Š T E Nj E

Pozivju se zainteresovani  da uzmu učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine.

 

Uvid u  predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine, možete ostvariti na zvaničnoj internet stranici Opštine Prokuplje www.prokuplje.org.rs ili u zgradi Opštine Prokuplje  od 26. 9 . do 29.9. 2016. godine  u kancelariji broj 10  u vremenu od 10 do 13 sati.

- Predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu OPštine Prokuplje za 2016. godinu

 

Obaveštenje o popisu nelegalno izgrađenih objekata

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  u državnoj svojini u opštini Prokuplje

-Poziv za podnošenje ponude za izvođenje radova za sanaciju korita Draguške reke u Beloljinu

-KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENjENIH POLjOPRIVREDI

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE

I F R A S T R U K T U R N O G  K O R I D O R A  A U T O – P U T A  E – 80, 

D E O N I C A  N I Š – M E R D A R E

 OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAS

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAST

 

REŠENjE II O FINANSIRANjU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE - 2016.

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC ZA PISANjE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA

OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA PROJEKTA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

 

JAVNI POZIV ZA JAVNE RADOVE ZA 2016. GODINU

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE MEDIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE

Obrazac - prijava za projektno sufinansiranje

Obrazac - budžet projekta

REŠENjE O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

ZAPISNIK SA SASTANKA KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA,

REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

 

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM SE ODREĐUJE OBIM I SADRŽAJ ZA AŽURIRANjE STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA GRIN INTERNATIONALOBAVEŠTENjE ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA KANDIDATE ZA POVELjU SVETI PROKOPIJE I POHVALNICA

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  u opštini Prokuplje 

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP - PETROVAC 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA ZA IZRADU

SKULPTORSKOG IDEJNOG REŠENjA SPOMEN OBELEŽJA 

II  PEŠADIJSKOM PUKU „KNjAZ MIHAILO“ I POZIVA U PROKUPLjU

                INFORMATIVNI MATERIJAL

                IDEJNO REŠENjE PARKA

                KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

IZVEŠTAJ STRUČNOG ŽIRIJA SA KONKURSA ZA IZRADU SKULPTORSKOG IDEJNOG REŠENjA SPOMEN OBELEŽIJA  II PEŠADIJSKOG PUKA "KNjAZ MIHAILO" IPOZIVA U PROKUPLjU

 

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STR "IVANA"

Obaveštenjr Vlade Republike Srbije

OBAVEŠTENjE O PRIMENI NOVOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU OD 8. JUNA 2016. GODINE.

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP MOBILE

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANjE OBIMA I SADRŽAJA ZA AŽURIRANjE STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA GRIN INTERNATIONAL

-URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNjU STAMBENOG OBJEKTA P0+P+1

-JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANjA PRAKTIČNIH ZNANjA U 2016. GODINI

-Javni poziv

-zaktev za učešće

- JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILjU STICANjA POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANjA I VEŠTINA U 2016. GODINI

-Javni poѕiv

-Zahtev za učešće

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILjU STICANjA USLOVA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA U 2016. GODINI

 

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STR IVANA - VELIKA PLANA 

 OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA MIAS DOO

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIBOTNU SREDINU ZA MIAS DOO

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AZTR 3-M

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AZTR 3-M

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP

 

REŠENjE O FINANSIRANjU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE - 2016.

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC ZA PISANjE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA

OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA PROJEKTA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE TAKMIČARSKOG SPORTA ZA GODIŠNjE, DODATNE I POSEBNE PROGRAME SPORTSKIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

 

Javna rasprava o Programu razvoja sporta u opštini Prokuplje za period od 2016 - 2020. godine održaće se u petak, 15. januara 2016. od 10 časova u Svečanoj sali Opštine Prokuplje. Nacrt programa možete pogledati ovde:

PROGRAM RAZVOJA SPORTA U OPŠTINI PROKUPLjE ZA PERIOD 2016 - 2020.

 

O B A V E Š T E Nj E

Pozivju se zainteresovani  da uzmu učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine.

Uvid u  predlog Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine, možete ostvariti na zvaničnoj internet stranici Opštine Prokuplje www.prokuplje.org.rs ili u zgradi Opštine Prokuplje  od 28.12. do 30.12. 2016. godine  u kancelariji broj 38 u vremenu od 10 do 13 sati.

PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU ЅA 2016. GODINU

 

O B A V E Š T E Nj E

 14. decembar 2015. godine

 Stavlja se na javni uvid Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kako bi se o nacrtu ist