Konkursi, obaveštenja i oglasi

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO - PUTA E-80 DEONICE NIŠ - MERDARE I IZVEŠTAJ O STRATEGISKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO - PUTA E - 80 DEONICE NIŠ - MERDARE 

KONKUS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLjE

- Obrazac predloga projekta

- Prijava na konkurs 

- Obrazac finansijskog budžeta projekta

- Obrazac narativnog budžeta 

OBAVEŠTENjE O POSTAVLjANjU LETNjIH BAŠTI

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2017. godinu.

Obrazac za pisanje predloga projekta

Obrazac za budžet projekta

Narativni budžet projekta

Pravilnik o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz bidžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih organizacija.

 - OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANjE OBIMA I SADRŽAJA ZA AŽURIRANjE STUDIJE ZATEČENOG STANjA - ANDREJIĆ DOO

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE ZADOVOLjAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE U 2017. GODINI.

 

- OGLAS ZA PREDSEDNIČKE IZBORE 2017. GODINE

 -OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM - VELIKA PLANA

 -  OGLAS za prikupljanje pismenih ponuda za preuzimanje ispunjenja Ugovora o prenosu prava svojine OV IIbr.51/2012 od 21.05.2012.godine i Aneksa ovog ugovora OPU:128-2017 od 21.02.2017.godine 

- IZMENA JAVNOG OBAVEŠTENjA O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA FINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA I FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA, PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA IZ ČLANA 2 PRAVILNIKA 

-JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I GRUPE GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE 

-OBRAZAC ZA PISANjE PREDLOGA PROJEKTA

-OBRAZAC ZA BUDŽET PROJEKTA 

- NARATIVNI BUDŽET PROJEKTA

- PRAVILNIK o načinu postupanja ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana odnosno nevladinih orhanizacija

  REŠENjE O FINANSIRANjU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE  ZA 2017. godinu

 

 

 

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM - VELIKA PLANA

JAVNO OBAVEŠTENjE O MAKSIMALNO RASPOLOŽIVOM IZNOSU U BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA FINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA I FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA PO OBLASTIMA POTREBA I INTERESA GRAĐANA IZ ČLANA 2. PRAVILIKA

Javno obaveštenje 1

Javno obaveštenje 2

OBAVEŠTAVAJU SE SVE SPORTSKE ORGANIZACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE DA ZAKLjUČNO SA 07.02.2017. GODINE DOSTAVE SVOJE PREDLOGE REDOVNOG GODIŠNjEG PROGRAMA DOK ĆE ZA FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA BITI RASPISAN JAVNI POZIV.

 

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O BUDŽETU OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2017. GODINU

Javna rasprava o budžetu Opštine Prokuplje za 2017 godinu održaće se u kancelarijama broj 7 i 10 u zgradi Opštine Prokuplje  u periodu od 22. do 27. decembra u vremenu od 10 do 14 sati. Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi. 

- Nacrt budžeta Opštine Prokuplje za 2017. godinu 

 

OBAVEŠTENjE O JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

- Odluka o komunalnim taksama

KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA ZA PRUŽANjE SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLjE

- Prijava na konkurs -OPK- OBRAZAC

-Obrazac predloga projekta

- Obrazac finansijskog budžeta 

-Obrazac narativnog budžeta

OGLAS O DAVANjU U ZAKUP NA ODREĐENO VREME LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE REKLAMNIH PANOA - BILBORDA I SITI-LAJTOVA NA JAVNOM GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILjU STICANjA  POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANjA I VEŠTINA

OBAVEŠTENjE O DOBITNICIMA JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE FONDA ZA TALENTE

KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U OPŠTINI PROKUPLjE

- Prijava 

-Obrazac predloga projekta

-Obrazac finansijskog budžeta

-Obrazac narativnog budžeta

INTERNI KONKURS

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE JAVNIH RADOVA U OPŠTINI PROKUPLjE ZA 2016. GODINU

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU O IZDAVANjU DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM OPERATERU DAKI METAL

KONKURS ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA

Zahtev za novčanu nagradu

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANjE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IDEJNOG PROJEKTA AUTOPUTA E-80, DEONICA NIŠ - PLOČNIK 

OBAVEŠTENjE O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM OPERATERA "DAKI METAL" DOO BEOGRAD

 

 

O B A V E Š T E Nj E

Pozivju se zainteresovani  da uzmu učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine.

 

Uvid u  predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine, možete ostvariti na zvaničnoj internet stranici Opštine Prokuplje www.prokuplje.org.rs ili u zgradi Opštine Prokuplje  od 26. 9 . do 29.9. 2016. godine  u kancelariji broj 10  u vremenu od 10 do 13 sati.

- Predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu OPštine Prokuplje za 2016. godinu

 

Obaveštenje o popisu nelegalno izgrađenih objekata

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  u državnoj svojini u opštini Prokuplje

-Poziv za podnošenje ponude za izvođenje radova za sanaciju korita Draguške reke u Beloljinu

-KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA NAMENjENIH POLjOPRIVREDI

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE

I F R A S T R U K T U R N O G  K O R I D O R A  A U T O – P U T A  E – 80, 

D E O N I C A  N I Š – M E R D A R E

 OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAS

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAST

 

REŠENjE II O FINANSIRANjU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE - 2016.

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC ZA PISANjE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA

OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA PROJEKTA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

 

JAVNI POZIV ZA JAVNE RADOVE ZA 2016. GODINU

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE MEDIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLjE

Obrazac - prijava za projektno sufinansiranje

Obrazac - budžet projekta

REŠENjE O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

ZAPISNIK SA SASTANKA KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA,

REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

 

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM SE ODREĐUJE OBIM I SADRŽAJ ZA AŽURIRANjE STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA GRIN INTERNATIONALOBAVEŠTENjE ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA KANDIDATE ZA POVELjU SVETI PROKOPIJE I POHVALNICA

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  u opštini Prokuplje 

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA LEONI

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP - PETROVAC 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA ZA IZRADU

SKULPTORSKOG IDEJNOG REŠENjA SPOMEN OBELEŽJA 

II  PEŠADIJSKOM PUKU „KNjAZ MIHAILO“ I POZIVA U PROKUPLjU

                INFORMATIVNI MATERIJAL

                IDEJNO REŠENjE PARKA

                KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

IZVEŠTAJ STRUČNOG ŽIRIJA SA KONKURSA ZA IZRADU SKULPTORSKOG IDEJNOG REŠENjA SPOMEN OBELEŽIJA  II PEŠADIJSKOG PUKA "KNjAZ MIHAILO" IPOZIVA U PROKUPLjU

 

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STR "IVANA"

Obaveštenjr Vlade Republike Srbije

OBAVEŠTENjE O PRIMENI NOVOG ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU OD 8. JUNA 2016. GODINE.

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP MOBILE

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANjE OBIMA I SADRŽAJA ZA AŽURIRANjE STUDIJE O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA GRIN INTERNATIONAL

-URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNjU STAMBENOG OBJEKTA P0+P+1

-JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STICANjA PRAKTIČNIH ZNANjA U 2016. GODINI

-Javni poziv

-zaktev za učešće

- JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILjU STICANjA POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANjA I VEŠTINA U 2016. GODINI

-Javni poѕiv

-Zahtev za učešće

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILjU STICANjA USLOVA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA U 2016. GODINI

 

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STR IVANA - VELIKA PLANA 

 OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA MIAS DOO

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIBOTNU SREDINU ZA MIAS DOO

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AZTR 3-M

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANjA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA AZTR 3-M

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA VIP

 

REŠENjE O FINANSIRANjU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE - 2016.

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC ZA PISANjE PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA PROJEKTA

OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA PROJEKTA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE TAKMIČARSKOG SPORTA ZA GODIŠNjE, DODATNE I POSEBNE PROGRAME SPORTSKIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2016. GODINU

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4

OBRAZAC 5

 

Javna rasprava o Programu razvoja sporta u opštini Prokuplje za period od 2016 - 2020. godine održaće se u petak, 15. januara 2016. od 10 časova u Svečanoj sali Opštine Prokuplje. Nacrt programa možete pogledati ovde:

PROGRAM RAZVOJA SPORTA U OPŠTINI PROKUPLjE ZA PERIOD 2016 - 2020.

 

O B A V E Š T E Nj E

Pozivju se zainteresovani  da uzmu učešće u javnoj raspravi o predlogu Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine.

Uvid u  predlog Odluke o budžetu Opštine Prokuplje za 2016. godine, možete ostvariti na zvaničnoj internet stranici Opštine Prokuplje www.prokuplje.org.rs ili u zgradi Opštine Prokuplje  od 28.12. do 30.12. 2016. godine  u kancelariji broj 38 u vremenu od 10 do 13 sati.

PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU ЅA 2016. GODINU

 

O B A V E Š T E Nj E

 14. decembar 2015. godine

 Stavlja se na javni uvid Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kako bi se o nacrtu iste sprovela javna rasprava. Javni uvid počinje 14. decembra 2015. godine i traje do 16. decembra 2015. godine do 13 časova. Javna rasprava će se održati 16.12.2015. godine u 14 časova, u sali Opštine Prokuplje.

Primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, mogu se predati isključivo u pisanom obliku na pisarnici Opštinske uprave Opštine Prokuplje.

O sprovođenju javne rasprave staraće se Opštinska uprava Opštine Prokuplje.

 NACRT ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

 

O G L A S  

Stavlja se na javni uvid NACRT odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava, kako bi se o nacrtu iste sprovela javna rasprava. Javna rasprava počinje 11. decembra 2015. godine u 13 časova i traje do 15. decembra 2015. godine do 13 časova. 

Primedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava, mogu se predati isključivo u pisanom obliku na pisarnici Opštinske uprave Opštine Prokuplje. 

O sprovođenju javne rasprave staraće se Opštinska uprava Opštine Prokuplje.

 

 

REŠENjE O FINANSIRANjU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE - drugi konkurs 2015.

 

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU O IZDAVANjU DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM - TOPLIČKO JEZERO

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA TELEKOM

 

DRUGI JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE ZA 2015. GODINU

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA KONKURS

OBRAZAC PREDLOGA PROJEKTA

OBRAZAC BUDŽETA

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Prokuplje za programe i projekte udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija („Sl. list Opštine Prokuplje“ broj 10/14)

 

REŠENjE O FINANSIRANjU PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENjA GRAĐANA IZ BUDŽETA OPŠTINE PROKUPLjE - drugi presek 2015.

 

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI IZRADE PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - TELENOR PROKUPLjE 5

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - TELENOR PROKUPLjE 4

 

UPRAVNI ODBOR FONDA ZA FINANSIRANjE TALENATA OPŠTINE PROKUPLjE RASPISUJE

K O N K U R S 

ZA DODELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH NAGRADA STUDENTIMA   

USLOVI KONKURSA:

  • Da se student finansira iz budžeta Republike Srbije;
  • Da prosečna ocena u toku proteklog školovanja iznosi 9.00 i više;
  • Da je student po prvi put upisan u narednu godinu studija školske 2015/16. godine;
  • Da ima prebivalište na teritoriji opštine Prokuplje;
  • Da nije student prve godine studija.

 POTREBNA  DOKUMENTA:

  • Uverenje o položenim ispitima sa prosekom ocena;
  • Uverenje o upisanoj godini ili upisanom apsolventskom stažu na teret budžeta Republike Srbije;
  • Fotokopija lične karte;
  • Zahtev sa kontakt podacima studenta, kao i broj dinarskog računa na koji će se izvršiti uplata nagrade, ime banke i vlasnika računa. 

Dokumenta predati u pisarnici Opštine Prokuplje, pod naznakom Za Fond za finansiranje talenata Opštine Prokuplje“.

Rok za predaju dokumenata je do 13.11.2015.godine.

Fond za finansiranje talenata Opštine Prokuplje će nagraditi studente jednokratnom novčanom nagradom. Imena dobitnika biće istaknuta na oglasnoj tabli Opštine Prokuplje, opštinskom sajtu i objavljena u elektronskim medijima. 

 

U Prokuplju,                                                                                       Predsednik

                                                                                                     Upravnog odbora Fonda

12.10.2015. godine                                                                      Nebojša Čolović s.r. 

Kontakt: Leja Mitrović                                                      

Saradnica za kulturu

Telefon 027/ 324-040, lok. 139

 
 
JAVNI POZIV za podnošenje zahteva za pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u opštini Prokuplje

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - Prokuplje 5

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - Prokuplje 4

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINA PROKUPLjE - NACRTA PLANA DETALjNE REGULACIJE PRIVREDNA ZONA BELOLjIN

FEDES - Poziv za kompozitore

Javni uvid urbanističkog projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta

REŠENjE   o raspodeli sredstava po raspisanom javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Prokuplje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja

R E Š E Nj E   O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

OBAVEŠTENjE O JAVNOM UVIDU, PREZENTACIJI I RASPRAVI O STUDIJI O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA – MAGACINSKO-PROIZVODNOG  OBJEKTA ZA PROIZVODNjU SREDSTAVA ZA ISHRANU BILjA

JAVNI KONKURS za Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Prokuplje za 2015. godinu

ZAHTEV

 

R E Š E Nj E   O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU O DOPUNI REŠENjA O IZDAVANjU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE NEOPASNOG OTPADA OPERATERA MB-METAL PLUS PROKUPLjE       

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOT