Важна документа

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ЗАКОН О ЗАШТИТИ УЗБУЊИВАЧА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2015. (ребаланс II)

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ЗА НАРУЧИОЦЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКА УПРАВА И ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МИЛАН ТОПЛИЦА ТУЛАРЕ

РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа "HAMMEUM" Прокупље

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "НЕВЕН"

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

Статут Општине Прокупље (.pdf)

Табеларни преглед правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Прокупље и осталим директним корисницима буџета

Локални акциони план за младе

УГОВОР о поверавању обављања комуналне делатности сакупљања, превоза и депоновања чврстог комуналног отпада за општину Прокупље.pdf

Акциони план за развој омладинског предузетништва 2012-2014

Уговор о извођењу радова демонтаже и чишћења машинских делова погона и грађевинских објеката ФИАЗ-ФЕРОДЕ у Прокупљу (деконтаминација)

Споразум о регулисању међусобних права и обавеза између Републике Србије, Општине Прокупље и LEONI WIRING SYSTEMS SOUTHEAST Д.О.О. Прокупље

БУЏЕТ ЗА 2013.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2013.

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

БУЏЕТ ЗА 2014.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

К О Д Е К С ПОСЛОВНОГ ПОНАШАЊА И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ