Одељење за урбанизам,стамбено комуналне делатности и грађевинарство

 

ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА, СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ И НОРМАТИВНО- ПРАВНИ

  канц.бр.14, тел. 329-638

Служба ради у оквиру општинског услужног центра на пословима:

- израде аката о урбанистичким условима за парцелацију,

-препарцелацију и изградњу свих врста објеката за које је надлежна локална самоуправа,

-одобрења за изградњу,

-издавања употребне дозволе,

-потврде потребне код укњижбе станова,

-прикључења објекта на водоводну, канализациону и електроенергетску мрежу,

-одобрања за заузеће и раскопавање јавних површина. стамбено- комунални послови

-издавање уверења потребних за регистрацију возила за сопствене потребе и регистрација скупштине станара стамбених зграда.

канц. бр.3,тел. 324-040, лок 103

СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

канц.бр.6, тел. 324-040, лок 106

У овој служби грађани могу остварити права из следећих области:

- правно – имовинске

- утврђивање накнаде у случају изузимања земљишта

- решавање спорова у случају заузећа државне имовине

- стручни послови које обаваљају комисије а тичу се враћања земљишта итд.

СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Шеф службе- канцеларија бр. 8, тел. 324-040, лок. 108

- грађевински инспектор - канцеларија бр. 8, тел. 324-040, лок. 108

-врши контролу изградње свих врста инвестиционих објеката,

-доноси решења о уклањању дотрајалих објеката,

-открива и спречава бесправну градњу и

-стара се о законитости и примењивању свих прописа који се односе на стандарде и нормативе у грађевинарству.

- инспектор за саобраћај, локалне и некатегорисане путеве

канцеларија бр. 8, тел. 324-040, лок. 108

У оквиру својих овлашћења, а у сарадњи са саобраћајном милицијом стара се о :

-решавању проблема саобраћаја на подручју општине,

-надгледа и контролише стање путева, вертикалну и хоризонталну сигнализацију и налаже мере за побољшање њиховог квалитета.

-усклађују јавни градски саобраћај са потребама корисника, Корисници то могу регулисати преко својих месних заједница.

-издавању решења о испуњености услова за обављање такси и аутопревозничких делатности.

- инспектор заштите животне средине -канцеларија бр. 8, тел. 324-040, лок. 108

Вршећи послове из области заштите животне средине који су поверени општини Законом о заштити животне средине, обавља управно – надзорне послове над спровођењем мера заштите ваздуха од загађења и заштите од буке у стамбеним, занатским и комуналним објектима.

- комунална инспекција -канцеларија бр. 3, тел. 324-040, лок. 103

- координатор групе -канцеларија бр. 8, тел. 324-040, лок. 108

Врши инспекцијски надзор над извршавањем прописа из комуналне делатности који се односе на: одржавање зелeних површина, чишћење улица, одржавање инфраструктуре (водовод, канализација, јавна расвета), чишћење снега, смећа са коловоза и тротоара, заузеће јавних површина, надзор над држањем живине, стоке и др. У оквиру овлашћења је и надзор у коришћењу и уређењу БИД зоне.

У оквиру овог одељења расписују се и јавне лицитације за давање у закуп градског грађевинског земљишта и заузимање јавних површина у циљу постављања монтажних објеката као и тезги за време новогодишњих и осмомартовских празника.

Контакт телефон: 027/324-040, лок.137

                                                                                                                Р У К О В О Д И Л А Ц

                                                                                                            Одељења за урбанизам,

                                                                                     стамбено комуналне делатности и грађевинарство

                                                                                                                   Весна Живковић