Одељење за привреду и финансије

 - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА  2016. ГОДИНУ

Руководилац: Мила Глушац -дипломирани економиста

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ДЕЛОКРУГ РАДА

  1. СЛУЖБА БУЏЕТА:

- Припрема Нацрт буџета Општине и финансијски план директног корисника, према Закону о буџетском систему, Меморандуму Владе РС и планова буџетских корисника;

- Сарађује на пословима утврђивања,праћења и контроле наплате локалних јавних прихода и предлаже мере и ради на изради предлога нових одлука у циљу побољшања наплате јавних прихода;

- Успоставља систем интерне контроле за све трансакције рачуна прихода и расхода као и друге облике контроле за индиректне кориснике буџетских средстава.

  1. СЛУЖБА ТРЕЗОРА:

- Извршава буџет према Закону о буџетском систему, Одлуци о буџету, утврђеним квотама и документацији буџетских корисника;

- Обавља пројекцију и прати прилив средстава на КРТ локалне власти и усклађује их са захтевима буџетских корисника за извршење издатака;

- Прати и одржава ликвидност КРТ, управља задужењем и пласманима;

- Прати кретање масе зарада у јавним предузећима, чији је оснивач локална самоуправа.

  1. ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА:

- Води буџетско рачуноводство, све пословне књиге, евидентира све промене на рачуну буџета;

- Израђује нацрт плана образовања, чувања, обнављања и коришћења општинских робних резерви.

  1. СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО:

- Обавља послове везане за планирање економског развоја, стратешко планирање, студијско-аналитичке послове из области планирања и израде програма развоја делатности које се финансирају из буџета Општине, подстицај развоја предузетништва;

- Израђује нацрт плана образовања, чувања, обнављања и коришћења општинских робних резерви.

  1. СЛУЖБА ЈАВНИХ НАБАВКИ:

- Израђује предлог плана јавних набавки, спроводи поступке јавних набавкин и остале послове у складу са Законом о јавним набавкама.

  1. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:

- Координира израдом стратешког плана општине, промовише могућности и предности улагања и инвестирања у програме развоја Општине, контактира са потенцијалним инвеститорима, републичким органима и институцијама надлежним за економски развој, Националном службом запошљавања, организацијама предузетника, пословним банкама-кредиторима, у циљу проширења постојећих и покретање нових развојних пројеката.

Контакт телефон: 027/324-040, лок.138

                                                                                                                Р У К О В О Д И Л А Ц

                                                                                                   Одељења за привреду и финансије

                                                                                                                   Мила Глушац