Одељење за пољопривреду

 

Обавља послове Општинске Управе из различитих области пољопривреде:

Област ратарства и водопривреде

Одељење обавља најсложеније послове Општинске Управе који се односе на вођење управног поступка из области пољопривреде и водопривреде, врши израду решења о претварању пољопривредног земљишта у непољопривредно земљиште, заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта, врши израду решења о прикључењу грађана на сеоски водовод, решења о водопривредним условима, водопривредне сагласности, издаје пољопривредне дозволе, потврде и уверења из ових области.

Врши процену штета од елементарних непогода, едукацију пољопривредних произвођача из ових области и израду информација, извештаја и других материјала за потребе Општинског већа и Скупштине општине из области ратарства и водопривреде.

Област сточарства

Обавља послове Општинске Управе који се односе на вођење управног поступка из области сточарства и врши издавање потврда и уверења из ове области. Брине о квалитету робне резерве меса у живој стоци. Ради на побољшању расног састава домаћих животиња (генетског потенцијала), побољшање услова смештаја, неге, начина држања и исхране домаћих животиња, као и побољшања квалитета производа од домаћих животиња (меса, млека, јаја и др.). Врши едукацију пољопривредних произвођача везано за трендове из ове области.

Област заштите биља

Врши сложене послове Општинске Управе који се односе на вођење управног поступка из области заштите биља, сарађује са Заводом за пољопривреду везано за заштиту биља и редовно обавештава пољопривредне произвођаче о предузимању агро-техничких мера. Врши едукацију пољопривредних произвођача везано за заштиту биља.

Област воћарства, виноградарства и противградне заштите

Обавља сложене послове Општинске Управе који се односе на вођење управног поступака из области воћарства, виноградарства и противградне заштите и врши издавање разних потврда и решења из ове области. Врши израду периодичних извештаја о стању воћарства, виноградарства и противградне заштите на територији Општине Прокупље за потребе Општинског већа и Скупштине општине.

Област прехрамбене технологије и задругарства

Обавља сложене послове који се односе на праћење најважнијих промена у прехрамбеној технологији, прати пословање земљорадничких задруга, пољопривредних предузећа и пољопривредних газдинстава, обавља послове везане за инвестиције и коришћење подстицајних средстава за унапређење примарне пољоприврене производње, издавање уверења пољопривредним произвођачима да продају сопствени производ.

Обавља и друге послове из ових области у складу са законским прописима.

Контакт телефон: 027/324-040, 321-751 локал 121

                                                                                                                Р У К О В О Д И Л А Ц

                                                                                                        Одељења за пољопривреду

                                                                                                                Срђан Стаменковић