Одељење за општу управу

 

У оквиру Одељења за општу управу Општинске управе Општине Прокупље, образоване су следеће службе:

1. Служба за скупштинске послове, послове председника општине и општинског већа,

2. Матична служба, тел. 027/329-537,

3. Служба за опште заједничке и техничке послове,

4. Служба за борачко-инвалидску, социјалну и здравствену заштиту.

                       Одељење за општу управу Општинске управе Општине Прокупље, обавља послове за потребе скупштине општине, председника општине и општинско веће и њихових радних тела,      унапређење организације рада и модернизацију општинске управе, избор одборника скупштине општине, вођење општег бирачког списка, послове који сеодносе на вођење персоналне евиденције у вези са радним односима, израду решења опријему у радни однос и друга акта везана за радни однос и одговорност радника,послове за борачко-инвалидску заштиту, социјалну и здравствену заштиту, израдупрвостепених решења у управном поступку из ових области и осталих аката, пословеписарнице и архиве, оверу потписа, рукописа и преписа, матичне књиге и књигедржављана, послове везане за обезбеђење објеката и пословних просторија, послове доставе материјала за потребе скупштине, председника, општинског већа и општинске управе, превоз моторним возилима службених лица, послове коришћења, одржавања и чишћења зграде и службених просторија, послове рада на рачунару за потребе овог одељења и друге послове одређене законом, одлукама скупштине општине и њених органа.

 

Као организациони облик општинске управе, у саставу Одељења за општу управу образују се Месне канцеларије, које врше послове који се односе на лична стања грађана (вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.); вођење бирачких спискова; оверу рукописа, преписа и потписа; издавање уверења о којима се не води службена евиденција када је то одређено законом; врше послове пријемне канцеларије; вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима; пружају стручну помоћ грађанима у остваривању њихових права из ове области; обављају и друге послове из делокруга рада општинске управе који им се повере.

 

Месне канцеларије образоване су за следећа подручја:

 

1.Месна канцелалрија Џигољ, са седиштем у Џигољу, за насељена места: Џигољ,
Петровац,  Клисурица,   Микуловац,  Бајчинце,  Горње  Кординце,  Доње  Кординце,Балиновац и Ново Село.

2.Месна канцеларија Доња Речица, са седиштем у Доњој Речици, за насељена
места: Доња Речица, Горња Речица, Белогош, Баботинац, Југовац, Горња Трнава, Булатовац и Пашинац.

3.Месна канцеларија Велика Плана, са седиштем у Великој Плани, за насељена
места:   Велика   Плана,   Мршељ,   Горња   Бресница,   Доња   Бресница,   Крњиград,Прекопуце и Здравиње.

4.Месна канцеларија Мала Плана са седиштем у Малој Плани, за насељена места:
Мала Плана,  Кончић,  Ресинац,  Дреновац,  Поточић,  Бресничић,  Меровац,  ДоњаТопоница, Губетин, Миљковица, Горња Топоница, Доња Бејашница и Смрдан.

 

5.Месна канцеларија Белољин са седиштем у Белољину, за насељена места:
Белољин, Горња Коњуша, Пискаљ, Ђушница, Бресник, Грабовац, Горња Бејашница,Прекашница,   Плочник,   Туларе,   Баце,   ВИча,  Калудра,   Доња   Коњуша,   Мађаре,
Конџељ, Гојиновац, Прекадин и Шишмановац.

6.Месна канцеларија Крушевица са седиштем у Крушевици, за насељена места:
Крушевица, Арбанашка, Власово, Обртинце, Пестиш, Буколорам, Ргаје, Товрљане, Широке Њиве и Трнови Лаз.

7.Месна канцеларија Житни Поток са седиштем у Житном Потоку за насељена
места: Житни Поток, Бреговина, Бублица, Гласовик, Драги Део, Злата, Јабучево,Кожинце, Мачина, Старо Село, Стари Ђуревац, Шевиш, Горњи Статовац, Доњи Статовац, Ранкова Река, Богујевац, Нови Ђуревац и Мрљак.

  

Контакт телефон: 027/324-040, лок.137

                                                                                                                Р У К О В О Д И Л А Ц

                                                                                                             Одељења за општу управу

                                                                                                                   Слађана Маричић