Одељење локалне пореске администрације

 

Контакт телефон: 027/329-926

Основне функције локалне пореске администарције

Основне функције локалне пореске администрације су:

- Утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе пореским решењем;

- Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединица локалне самоуправе;

- Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Утврђивање изворних прихода пореским решењем

Локална пореска администрација је надлежна да врши утврђивање пореским решењем следећих изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то:

1) пореза на имовину физичких лица;

2) пореза на имовину на земљиште (катастарски приход);

3) пореза на имовину правних лица;

4) локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору;

5) локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга за које је одлуком јединице локалне самоуправе прописано да се утврђује пореским решењем;

6) накнаду за коришћење грађевинског земљишта;

7) самодоприноса на катастарски приход пољопривредника;

8) самодопринос на приход од обављања самосталне делатности;

9) самодопринос на вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину.

Службе Одељења ЛПА:

1. Служба за утврђивање и контролу локалних јавних прихода,

2. Служба за наплату, пореско књиговодство и извештавање.

 

ОБРАСЦИ И РЕШЕЊА КОЈА СЕ КОРИСТЕ У СЛУЖБИ ЛПА

1. Образац пореске пријаве за имовину физичких лица ППИ-2

2. Образац пореске пријаве за имовину правних лица ПППИ-1

3. Решење о утврђивању пореза на имовину физичких и правних лица које ова служба доноси сваке године

4. Решења о утврђивању накнаде за градско грађевинско земљиште које ова служба доноси сваке године

5. Решења о утврђивању висине локалних комуналних такси

6. разна уверења која пореска управа издаје.

Контакт телефон: 027/329-926

                                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ

                                                                                     Одељења локалне пореске администрације

                                                                                                         Миљан Милентијевић