Конкурси, обавештења и огласи

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО - ПУТА Е-80 ДЕОНИЦЕ НИШ - МЕРДАРЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕГИСКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО - ПУТА Е - 80 ДЕОНИЦЕ НИШ - МЕРДАРЕ 

KОНКУС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

- Образац предлога пројекта

- Пријава на конкурс 

- Образац финансијског буџета пројекта

- Образац наративног буџета 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ ЛЕТЊИХ БАШТИ

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. годину.

Образац за писање предлога пројекта

Образац за буџет пројекта

Наративни буџет пројекта

Правилник о начину поступања остваривања права на доделу средстава из биџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација.

 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА - АНДРЕЈИЋ ДОО

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ У 2017. ГОДИНИ.

 

- ОГЛАС ЗА ПРЕДСЕДНИЧКЕ ИЗБОРЕ 2017. ГОДИНЕ

 -ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ - ВЕЛИКА ПЛАНА

 -  ОГЛАС за прикупљање писмених понуда за преузимање испуњења Уговора о преносу права својине ОВ IIбр.51/2012 од 21.05.2012.године и Анекса овог уговора ОПУ:128-2017 од 21.02.2017.године 

- ИЗМЕНА ЈАВНОГ ОБАВЕШТЕЊА О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА, ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2 ПРАВИЛНИКА 

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ГРУПЕ ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

-ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

-ОБРАЗАЦ ЗА БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 

- НАРАТИВНИ БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

- ПРАВИЛНИК о начину поступања остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних орханизација

  РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ  ЗА 2017. годину

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ - ВЕЛИКА ПЛАНА

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО РАСПОЛОЖИВОМ ИЗНОСУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ИЗ ЧЛАНА 2. ПРАВИЛИКА

Јавно обавештење 1

Јавно обавештење 2

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СВЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ДА ЗАКЉУЧНО СА 07.02.2017. ГОДИНЕ ДОСТАВЕ СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ДОК ЋЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА БИТИ РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ.

 

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавна расправа о буџету Општине Прокупље за 2017 годину одржаће се у канцеларијама број 7 и 10 у згради Општине Прокупље  у периоду од 22. до 27. децембра у времену од 10 до 14 сати. Позивају се сви заинтересовани грађани и правна лица да узму учешће у јавној расправи. 

- Нацрт буџета Општине Прокупље за 2017. годину 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

- Одлука о комуналним таксама

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

- Пријава на конкурс -ОПК- ОБРАЗАЦ

-Образац предлога пројекта

- Образац финансијског буџета 

-Образац наративног буџета

ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА - БИЛБОРДА И СИТИ-ЛАЈТОВА НА ЈАВНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА  ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОБИТНИЦИМА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ФОНДА ЗА ТАЛЕНТЕ

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ

- Пријава 

-Образац предлога пројекта

-Образац финансијског буџета

-Образац наративног буџета

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРУ ДАКИ МЕТАЛ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА

Захтев за новчану награду

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ - ПЛОЧНИК 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОПЕРАТЕРА "ДАКИ МЕТАЛ" ДОО БЕОГРАД

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивју се заинтересовани  да узму учешће у јавној расправи о предлогу Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године.

 

Увид у  предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године, можете остварити на званичној интернет страници Општине Прокупље www.prokuplje.org.rs или у згради Општине Прокупље  од 26. 9 . до 29.9. 2016. године  у канцеларији број 10  у времену од 10 до 13 сати.

- Предлог Одлуке о измени Одлуке о буџету ОПштине Прокупље за 2016. годину

 

Обавештење о попису нелегално изграђених објеката

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у државној својини у општини Прокупље

-Позив за подношење понуде за извођење радова за санацију корита Драгушке реке у Белољину

-КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

И Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г  К О Р И Д О Р А  А У Т О – П У Т А  Е – 80, 

Д Е О Н И Ц А  Н И Ш – М Е Р Д А Р Е

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAS

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА LEONI WIRING SISTEMS SOUTHEAST

 

РЕШЕЊЕ II О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ - 2016.

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛЕОНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

Образац - пријава за пројектно суфинансирање

Образац - буџет пројекта

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА,

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ОБИМ И САДРЖАЈ ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА GRIN INTERNATIONALОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА КАНДИДАТЕ ЗА ПОВЕЉУ СВЕТИ ПРОКОПИЈЕ И ПОХВАЛНИЦА

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у општини Прокупље 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛЕОНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА VIP - ПЕТРОВАЦ 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ЗА ИЗРАДУ

СКУЛПТОРСКОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 

II  ПЕШАДИЈСКОМ ПУКУ „КЊАЗ МИХАИЛО“ I ПОЗИВА У ПРОКУПЉУ

                ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

                ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПАРКА

                КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ЖИРИЈА СА КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ СКУЛПТОРСКОГ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕН ОБЕЛЕЖИЈА  II ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА "КЊАЗ МИХАИЛО" IПОЗИВА У ПРОКУПЉУ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА СТР "ИВАНА"

Обавештењр Владе Републике Србије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ НОВОГ ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ОД 8. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА VIP MOBILE

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЗА АЖУРИРАЊЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА GRIN INTERNATIONAL

-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П0+П+1

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2016. ГОДИНИ

-Јавни позив

-зактев за учешће

- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2016. ГОДИНИ

-Јавни поѕив

-Захтев за учешће

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА СТР ИВАНА - ВЕЛИКА ПЛАНА 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА МИАС ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИБОТНУ СРЕДИНУ ЗА МИАС ДОО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ВИП

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА АЗТР 3-М

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА АЗТР 3-М

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ВИП

 

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ - 2016.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА ПРОЈЕКТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА ГОДИШЊЕ, ДОДАТНЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ 1

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ 5

 

Јавна расправа о Програму развоја спорта у општини Прокупље за период од 2016 - 2020. године одржаће се у петак, 15. јануара 2016. од 10 часова у Свечаној сали Општине Прокупље. Нацрт програма можете погледати овде:

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ПРОКУПЉЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Позивју се заинтересовани  да узму учешће у јавној расправи о предлогу Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године.

Увид у  предлог Одлуке о буџету Општине Прокупље за 2016. године, можете остварити на званичној интернет страници Општине Прокупље www.прокупље.орг.рс или у згради Општине Прокупље  од 28.12. до 30.12. 2016. године  у канцеларији број 38 у времену од 10 до 13 сати.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЅА 2016. ГОДИНУ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 14. децембар 2015. године

 Ставља се на јавни увид Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама, како би се о нацрту исте спровела јавна расправа. Јавни увид почиње 14. децембра 2015. године и траје до 16. децембра 2015. године до 13 часова. Јавна расправа ће се одржати 16.12.2015. године у 14 часова, у сали Општине Прокупље.

Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама, могу се предати искључиво у писаном облику на писарници Општинске управе Општине Прокупље.

О спровођењу јавне расправе стараће се Општинска управа Општине Прокупље.

 НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

 

О Г Л А С  

Ставља се на јавни увид НАЦРТ одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа, како би се о нацрту исте спровела јавна расправа. Јавна расправа почиње 11. децембра 2015. године у 13 часова и траје до 15. децембра 2015. године до 13 часова. 

Примедбе, мишљења и сугестије на Нацрт одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа, могу се предати искључиво у писаном облику на писарници Општинске управе Општине Прокупље. 

О спровођењу јавне расправе стараће се Општинска управа Општине Прокупље.

 

 

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ - други конкурс 2015.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ - ТОПЛИЧКО ЈЕЗЕРО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ТЕЛЕКОМ

 

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА

ОБРАЗАЦ БУЏЕТА

Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Прокупље за програме и пројекте удружења грађана, односно невладиних организација („Сл. лист Општине Прокупље“ број 10/14)

 

РЕШЕЊЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ - други пресек 2015.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕНОР ПРОКУПЉЕ 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ТЕЛЕНОР ПРОКУПЉЕ 4

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТАЛЕНАТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА СТУДЕНТИМА   

УСЛОВИ КОНКУРСА:

  • Да се студент финансира из буџета Републике Србије;
  • Да просечна оцена у току протеклог школовања износи 9.00 и више;
  • Да је студент по први пут уписан у наредну годину студија школске 2015/16. године;
  • Да има пребивалиште на територији општине Прокупље;
  • Да ниje студент прве године студија.

 ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТА:

  • Уверење о положеним испитима са просеком оцена;
  • Уверење о уписаној години или уписаном апсолвентском стажу на терет буџета Републике Србије;
  • Фотокопија личне карте;
  • Захтев са контакт подацима студента, као и број динарског рачуна на који ће се извршити уплата награде, име банке и власника рачуна. 

Документа предати у писарници Општине Прокупље, под назнаком За Фонд за финансирање талената Општине Прокупље“.

Рок за предају докумената је до 13.11.2015.године.

Фонд за финансирање талената Општине Прокупље ће наградити студенте једнократном новчаном наградом. Имена добитника биће истакнута на огласној табли Општине Прокупље, општинском сајту и објављена у електронским медијима. 

 

У Прокупљу,                                                                                       Председник

                                                                                                     Управног одбора Фонда

12.10.2015. године                                                                      Небојша Чоловић с.р. 

Контакт: Леја Митровић                                                      

Сарадница за културу

Телефон 027/ 324-040, лок. 139

 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за право пречег закупа пољопривредног земљишта у општини Прокупље

ОБАВЕШТЕЊЕ O ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Прокупље 5

ОБАВЕШТЕЊЕ O ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Прокупље 4

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ - НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНА ЗОНА БЕЛОЉИН

ФЕДЕС - Позив за композиторе

Јавни увид урбанистичког пројекта изградње стамбено-пословног објекта

РЕШЕЊЕ   о расподели средстава по расписаном јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Прокупље ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања

Р Е Ш Е Њ Е   О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ, ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – МАГАЦИНСКО-ПРОИЗВОДНОГ  ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СРЕДСТАВА ЗА ИСХРАНУ БИЉА

ЈАВНИ КОНКУРС за Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Прокупље за 2015. годину

ЗАХТЕВ

 

Р Е Ш Е Њ Е   О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Општина Прокупље, 2008, сва права задржана
| О Прокупљу | Општинска управа | Привреда | Е-управа | Контакт |