Јавне набавке 2017

26. Јавна набавка "Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и грејање у Средње пољопривредној школи Р.Ј. Сеља Прокупље

- Позив

Извештај о стручној оцени понуда у поступку набавке мале вредности

 

25. Јавна набавка "Радови на санацији постојећег дела Виноградарске улице у Прокупљу"

- Јавни позив

- Конкурсна документација

 - Одлука о додели уговара 

- Обавештење о закљученом уговору

24. Јавна набавка "Израда пројектно - техничке документације за изградњу моста на Стражавачкој реци у Прокупљу"

- Позив за подношење понуде 

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору

23. Јавна набавка - Радови на дому омладине у Прокупљу друга фаза радова, плоча изнад приземља

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

22.Измена плана јавних набавки Општине Прокупље

21. Јавна набавка - друга фаза квалификационог поступка "Радови на поправци пута у селима Г. Статовац, Баботинац, Д. Трнава, Петровац, Дубрава , Француска улица у Прокупљу и санација делова леве обале реке у Д. Кординцу"

- Позив за подношење понуде 

- Конкурна документација 

- Измена конкурсне документације

- Одлука о додели уговора

-Обавестење о додели уговора

- Партија 1

-Парија2

-Партија 3.

- Партија 4.

- Партија 5.

20. Јавна набавка " Набавка рачунарске опреме за потребе Општинске управе Општине Прокупље"

- Позив за подношење понуде 

- Конкурсна документација 

- Одговор на питање 

- Измена конкурсне документације 

-Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

19.Јавна набвка "Радови на текућем одржавању путева на територији општине Прокупље"

-Позив за подношење понуде 

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

18. Јавна набавка "Набавка добара - набавка ГПС-а за ГИС и геодезију"

- Позив за подносенје понуде 

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 17. Јавна набавка "Израда пројектно техничке документације за изградњу моста на Стражавачкој реци у Прокупљу"

- Позив за подношење понуде 

- Конкурсна документација

- Одлука о обустави поступка

16. Јавна набавка "Услуге телевизијских преноса седница Скупштине Општине Прокупље"

- Позив за подношење понуда 

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

15. Јавна набавка за другу фазу квалификационог постипка - Радови на санацији цевастог пропуста и деонице некатегорисаног пута Горњи Статовац - Сасатавци

- Позив за подношење понуде 

-Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

 - Обавештење о закљученом уговору 

14. ЈАВНА НАБАВКА "ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ".

 - Позив за подношење понуда

 - Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

13. ЈАВНА НАБАВКА "РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦА У ПРОКУПЉУ".

 - Позив за подношење понуда

 - Конкурсна документација

- Одговор на постављено питање

- Одговор на постављено питање 

- Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока 

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- Обавештење о закљученом уговору за партију I

- Обавештење о закљученом уговору за партију 3

12. ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОШ "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО" - "РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ"

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

- Одговор на питање

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о измени уговора на санацији објекта "Р.П. "Ћићко" - реконструкција котларнице

11. НАБАВКА УСЛУГЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

-Позив 

-Извештај о спровођењу поступка

10. ЈАВНА НАБАВКА  - "УСЛУГЕ ПРЕНОСА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ"

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

-Одлука о обустави поступка 

  Обавештење о обустави поступка

9. ЈАВНА НАБАВКА  - "ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРОКУПЉУ"

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

- Одговор на питање 

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 1

- Обавештење о закљученом уговору 2

8. ЈАВНА НАБАВКА  ЗА ТЕКУЋА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација

 Одговор на питање

Одлука о признању квалификација

Одлука о додели уговора

 

7.НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА

 Позив за подношење понуда

Записник са отварања понуда за одржавање семафора

  6. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

- План јавних набавки Општинска управа Општина Прокупље

- План јавних набавки Општинско веће Општине Прокупље

- План јавних набавки Скупштина Општина Прокупље

-План јавних набавки председника Општине Прокупље 

- Прва измена плана Скупштине Општине Прокупље

-Измена плана набавки председник Општине Прокупље 

-Измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Прокупље

5.ЈАВНА НАБАВКА "НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ"

-Позив за подношење понуде 

-Конкурсна документација 

-Одговор на питање могућег понуђача

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Обавештење за продужење рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору

4. ЈАВНА НАБАВКА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, - КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА АСФАЛТНОМ МАСОМ

- Позив за подношење понуд

- Конкурсна документација

- Измена конкурсне документације 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о додели уговора 

 

3. НАБАВКА УСЛУГЕ " ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ О.Ш. "РАТКО ПАВЛОВИЋ-ЋИЋКО" У ДОЊОЈ ТРНАВИ И ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ШКОЛЕ

   Позив за подношење понуда

   Образац понуде

Записник о отварања понуда 

2. ЈАВНА НАБАВКА "НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРОКУПЉЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ"

  Позив за подношење понуда

    Конкурсна документација

    Одговор на питање потенцијалних понуђача

    Одговор на питање потенцијалних понуђача бр.2

    Измена конкурсне документације

    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на питање 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 

Измена конкурсне документације 

Обавештење о продужењу рока 

Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ - "НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И УНАПРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ "Р.Ј. СЕЉА" У ПРОКУПЉУ

- Позив

2. ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ СОЛИ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА