Јавне набавке 2017

12. ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОШ "РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО" - "РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ"

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

11. НАБАВКА УСЛУГЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ 

-Позив 

-Извештај о спровођењу поступка

10. ЈАВНА НАБАВКА  - "УСЛУГЕ ПРЕНОСА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ"

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

-Одлука о обустави поступка 

  Обавештење о обустави поступка

9. ЈАВНА НАБАВКА  - "ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЕКТА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРОКУПЉУ"

-Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

- Одговор на питање 

- Одлука о додели уговора

8. ЈАВНА НАБАВКА  ЗА ТЕКУЋА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА, ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТНИХ ОБЈЕКАТА

Позив за подношење понуде 

Конкурсна документација

 Одговор на питање

Одлука о признању квалификација

 

7.НАБАВКА УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА

 Позив за подношење понуда

Записник са отварања понуда за одржавање семафора

  6. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

- План јавних набавки Општинска управа Општина Прокупље

- План јавних набавки Општинско веће Општине Прокупље

- План јавних набавки Скупштина Општина Прокупље

-План јавних набавки председника Општине Прокупље 

- Прва измена плана Скупштине Општине Прокупље

-Измена плана набавки председник Општине Прокупље 

-Измена плана јавних набавки Општинске управе Општине Прокупље

5.ЈАВНА НАБАВКА "НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ"

-Позив за подношење понуде 

-Конкурсна документација 

-Одговор на питање могућег понуђача

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Обавештење за продужење рока за подношење понуда

4. ЈАВНА НАБАВКА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, - КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА АСФАЛТНОМ МАСОМ

- Позив за подношење понуд

- Конкурсна документација

- Измена конкурсне документације 

- Одлука о додели уговора 

 

3. НАБАВКА УСЛУГЕ " ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ О.Ш. "РАТКО ПАВЛОВИЋ-ЋИЋКО" У ДОЊОЈ ТРНАВИ И ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ШКОЛЕ

   Позив за подношење понуда

   Образац понуде

Записник о отварања понуда 

2. ЈАВНА НАБАВКА "НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРОКУПЉЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ"

  Позив за подношење понуда

    Конкурсна документација

    Одговор на питање потенцијалних понуђача

    Одговор на питање потенцијалних понуђача бр.2

    Измена конкурсне документације

    Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на питање 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 

Измена конкурсне документације 

Обавештење о продужењу рока 

Обавештење о поништењу поступка јавне набавке

1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ - "НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И УНАПРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ "Р.Ј. СЕЉА" У ПРОКУПЉУ

- Позив

2. ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ СОЛИ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА