Бирачки списак

Подаци из бирачког списка су доступни на сајту државне управе.

Уколико сте на основу увида у јединствени бирачки списак установили да нисте уписани у јединствени бирачки списак поднесите захтев за упис. Податке о бирачу: ЈМБГ, Презиме, Име родитеља, Име, Дан, месев и годину рођења, Место рођења, Пребивалиште - место, Улицу и број, Боравиште - место, Улицу и број, Број личне карте - МУП, Е-адреси, пошаљите електронском поштом на адресу radivoje.denic@prokuplje.org.rs.

 (опционо)
 (опционо)
 (опционо)